The BOND Project

Boeren en landbeheerders spelen een sleutelrol in de ecologische en economische duurzaamheid van de landbouwsector in Europa. De manier waarop zij zich organiseren en netwerken en hun vermogen om individuele en collectieve activiteiten te combineren en elkaar te versterken, heeft een grote invloed op de toekomst van Europa’s voedsel en landschappen.
Het doel van dit project is om hogere niveaus van organisatie en netwerken te bereiken en, voor de lange termijn, een gezondere en productievere en harmonieuze landbouwsector in Europa te ontwikkelen.

De hoofddoelstelling van BOND is om rechtstreeks bij te dragen aan het losmaken, versterken en organiseren van het grote potentieel voor collectieve actie en het netwerken van individuen, groepen en formele organisaties van boeren en landbeheeders in geselecteerde landen in Europa, gericht op het creëren van sterke , dynamische en effectieve organisaties die een stem en een plaats hebben in beleidsvorming. Door de voordelen van samenwerking met anderen en het toenemende aantal interacties met meerdere actoren, zal het project bijdragen aan het welzijn van de mens, het beheer van landschappen, landbouwgroei en een vitaal sociaal kapitaal in heel Europa.

SO | Specific Objectives

This will be achieved through a series of specific objectives (SO) as follows:

SO.1 Het formuleren van oplossingen en het ontwikkelen van verbindend vermogen binnen groepen boeren- en landbeheerders, en het zorgen voor samenhang en vertrouwen tussen mensen.

BOND zal oplossingen formuleren uit case studies en succesverhalen in Europa, om individuen, groepen en formele organisaties van boeren en landbeheerders die deelnemen aan collectieve actie in de landbouwsector, te laten leren, inspireren, motiveren en begeleiden. BOND zal een reeks concrete oplossingen en instrumenten voor het ontwikkelen van vaardigheden verschaffen die gebruikt kunnen worden voor de eerste stappen van het ontwikkelen van effectieve organisaties. Hierbij ligt het accent op het ontwikkelen van samenhang binnen de groepen.

SO.2 Het in staat stellen van verschillende organisaties dichter bij elkaar te komen, het ontwikkelen van verbindend vermogen om grotere netwerken te creëren (waardeketens, coöperaties, top-organen), en inzicht verschaffen in attitudes, zwakheden en beperkingen die collectieve actie belemmeren.

BOND zal de attitudes, beperkingen en belemmeringen identificeren die van invloed zijn op de ontwikkeling van collectieve actie in de landbouwsector in Europa. Dit gebeurt met behulp van een methodologie, die door eindgebruikers en academici samen wordt ontwikkeld en wordt toegepast door de verschillende groepen in Europa. Het resultaat wordt gebruikt voor de ontwikkeling van instrumenten en methoden die het best beantwoorden aan de behoeften en ambities van eindgebruikers. De verschillende achterbannen gaan hiermee aan de slag in een reeks nationale workshops. Hierbij wordt een multi-actor benadering gebruikt, waarbij de problemen vanuit verschillende invalshoeken met verschillende perspectieven worden aangepakt. Op deze manier komen nieuwe ideeën naar boven met het vermogen om innovatieve oplossingen te vinden die zijn aangepast aan de talloze plaatselijke omstandigheden. BOND zal modules ter vergroting van vaardigheden om collega organisaties bij elkaar te brengen aanbieden om zo hogere niveaus van aggregatie te bereiken.

SO.3Het ontwikkelen van het vermogen nieuwe koppelingen en banden te creëren met organisaties met verschillende belangen en bevoegdheden, waaronder de overheid, donoren, de academische wereld, de particuliere sector, om een sterkere positie in de besluitvorming te realiseren.

BOND zal een gaming instrument ontwerpen om de obstakels en machtsverstoringen tussen boeren en machtige actoren zoals beleidsmakers te helpen overwinnen. Dit nieuwe instrument zal boeren en landbeheerders helpen een steviger positie in de besluitvormingsarena te verwerven, terwijl tegelijkertijd beleidsmakers worden geholpen om de praktijk-realiteiten beter te begrijpen. Dit proces van het verbinden van twee verschillende werelden maakt het mogelijk om, op basis van gelijkwaardigheid, innovatieve manieren van ‘met elkaar praten’ te verkennen, en zo het vermogen koppelingen hiertusen te creëren op basis van meer erkenning, respect en bereidheid om samen aan gemeenschappelijke uitdagingen te werken.

SO.4 Betrekken van meerdere actoren en beleidsmakers.

Het ontwerpen en implementeren van een ‘Betrokkenheids en Verspreidings strategie’ die de kennis en de capaciteit die gezamenlijk tijsens het project zijn ontwikkeld, mobiliseert in een stapsgewijs participatief proces met een toenemend aantal groepen en formele organisaties om de impact, binnen en buiten de levensduur van het project, te maximaliseren.

Design and deploy an Engagement and Dissemination strategy that mobilizes the knowledge and capacity co-developed throughout the project, in an incremental participatory process with an increasing number of groups and entities to maximize impact within and beyond the project’s lifespan.

Door deze specifieke doelstellingen, biedt BOND boeren en landbeheerders in heel Europa voor de middellange en lange termijn: een reeks toegangkelijke en gebruiksvriendelijke praktische processen, methoden en hulpmiddelen (met opleidingsmodules), om vermogen te ontwikkelen tot ‘verbinden’ (binnen de eigen groep), overbruggen (tussen groepen) en koppelingen creëren (voorbij de eigen groep, bijv. met beleid) ten behoeve van het creëren van dynamische, sterke en effectieve collectieve organisaties. Een specifieke gaming-techniek zal worden ontworpen om in dialoog te treden met beleidsmakers

discover the project partners
12 european countries
17 partners

CONTACTS IN THE COUNTRIES

Visit the page of the single partner to know the details and the reference people