Projekt BOND

Zemědělci a správci zemědělské krajiny hrají klíčovou roli v environmentální a ekonomické udržitelnosti zemědělského sektoru v Evropě. Způsob, jakým se organizují a propojují a jejich schopnost kombinovat individuální a kolektivní práci, a to jak se vzájemně posilují, bude významně ovlivňovat budoucnost evropského zemědělství, distribuce potravin a zdraví zemědělské krajiny. Cílem tohoto projektu je dosáhnout vyšší úrovně organizace a propojení zemědělců a dlouhodobě vytvořit zdravější, produktivnější a harmoničtější zemědělský sektor v Evropě.

V tomto smyslu je obecným cílem projektu BOND přímo přispívat k podpoře, posílení a organizaci velkého potenciálu zemědělců pro kolektivní akce a vytváření sítí jednotlivců a skupin zemědělců a správců zemědělské krajiny ve vybraných zemích v Evropě s cílem vytvořit silné, dynamické a efektivní zemědělské organizace, které mají svůj hlas a místo v politickém rozhodování. Díky přínosům spolupráce s ostatními partnerskými organizacemi a rozšiřováním interakcí s ostatními účastníky projektu pomůže projekt podpořit spokojenost zemědělců, péči o krajinu a silný sociální kapitál v zemědělském sektoru po celé Evropě.

SO | Konkrétní cíle

This will be achieved through a series of specific objectives (SO) as follows:

SO.1 Vypracovat řešení pro vytváření propojovacího potenciálu v rámci zemědělských skupin a správců zemědělské krajiny, což zajistí soudržnost a důvěru mezi lidmi.

BOND vypracuje řešení z případových studií a úspěšných příběhů v celé Evropě, aby učil, inspiroval, motivoval a vedl další jednotlivce, skupiny zemědělců a správců zemědělské krajiny, kteří se účastní kolektivních akcí v zemědělství. BOND poskytne celou řadu konkrétních řešení a nástrojů pro posílení schopností, které rozvinou počáteční kroky budování efektivních organizací se zvláštním důrazem na rozvoj soudržnosti v rámci zemědělských skupin.

SO.2 Umožnit různým organizacím, aby se přiblížili, vytvořili překlenovací prostor pro komunikaci a tím vytvořili větší sítě (založené na hodnotovém potravinovém řetězci, družstvu), kde budou sdílet porozumění k různým postojům, sdílet slabé stránky a omezení, které často brání v kolektivním jednání.

BOND identifikuje postoje, omezení a demotivace různých aktérů, kteří ovlivňují rozvoj kolektivních akcí v zemědělském sektoru v Evropě, a to prostřednictvím své metodiky, která vznikne spoluprací mezi koncovými uživateli a akademickou sférou a může být využita různými skupinami v celé Evropě. Výsledkem bude informování o vývoji nástrojů a metod, které nejlépe reagují na potřeby a ambice koncových uživatelů. Různé regionální samosprávy budou spolupracovat v řadě národních workshopů, a to v souladu se začleněním různých aktérů, kteří budou řešit problémy z různých úhlů pohledu, čímž přinesou nové myšlenky pro inovativní řešení přizpůsobená rozličným místním podmínkám. BOND nabídne moduly pro budování a posílení schopností, které pomohou překlenout překážky, které brání v lepším propojení zemědělského sektoru.

 

SO.3 Vytvořit propojovací kapitál a rozvinout vazby aktérů s různými zájmy a pravomocemi, včetně vlády, dárců, akademické obce, soukromého sektoru, tak, aby dosáhli společně silnější pozice v rozhodování.

BOND navrhne herní rozhraní, které pomůže překonat bariéry a mocenské nerovnováhy mezi zemědělci a silnými aktéry, jako jsou například tvůrci politik. Toto nové rozhraní pomůže zemědělcům a správcům zemědělské krajiny zaujmout pevnější postavení v rozhodovacím prostředí a současně pomoci tvůrcům politik lépe pochopit realitu z pohledu praxe. Tento překlenovací proces mezi dvěma různými prostředími umožní prozkoumat inovativní způsoby vzájemného rozhovoru ze stejných pozic, čímž se rozvine propojování a posílení schopností se zvýšeným zaměřením na uznání, respekt a ochotu spolupracovat na společných výzvách.

SO.4 Zapojit více různých aktérů a politiků.

Navrhnout a nasměrovat strategii o angažovanosti a šíření, která propojí znalosti a schoponosti, které jsou společně rozvíjeny v průběhu celého projektu, v procesu postupné participace s rostoucím počtem skupin a subjektů s cílem maximalizovat dopad v průběhu projektu i po jeho skončení.

Díky těmto konkrétním cílům projekt BOND nabídne zemědělcům a správcům zemědělské krajiny v celé Evropě ve střednědobém a dlouhodobém horizontu: soubor praktických postupů, metod a nástrojů (s výukovými moduly), snadno přístupných a uživatelsky přívětivých, jak budovat a podpořit schopnosti v propojování (v rámci sítě), jak překlenout a propojit (mezi sítěmi) kapitál pro vytvoření dynamických, silných a efektivních kolektivních organizací. Specifická herní technika bude navržena tak, aby podpořila propojení různých aktérů s politiky.

S těmito nástroji bude mít každý jednotlivec nebo skupina v sektoru zemědělství a péče o zemědělskou půdu přístup k menu a la carte s testovanými recepty od partnerů z praxe (včetně videozáznamů) po celé Evropě pro motivaci k zapojení. Menu je provede postupnými kroky, když se rozhodnou zapojit a využít synergii své práce s ostatními aktéry v zemědělském a krajinářském prostředí.

Zjisti více o partnerech projektu
12 evropských zemí
17 partnerů

Kontakty v jednotlivých zemích

Navštivte stránky jednotlivých partnerů, abyste se dozvěděli více podrobností o organizaci