BOND-prosjektet

Bønder spiller en nøkkelrolle i den miljømessige og økonomiske bærekraften til landbrukssektoren i Europa. Måten de organiserer seg på og samarbeider, og deres evne til å kombinere individuelt og kollektivt arbeid, til gjensidig nytte, vil ha kritisk betydning for framtiden til Europas matvarer og landskap. Målet med dette prosjektet er er å nå et høyere nivå på organisering og nettverkssamarbeid, og utvikle en sunnere og mer produktiv og harmonisk landbrukssektor i Europa i et langsiktig perspektiv.

Innenfor dette perspektivet, er BONDs generelle mål å bidra til å frigjøre, styrke og organisere det store potensialet for felles tiltak og samarbeid mellom individer, grupper og virksomheter med bønder og forvaltere av arealer i utvalgte land i hele Europa; med sikte på å skape sterke, dynamiske og effektive organisasjoner som har en stemme og en plass i politikkutviklingen. Gjennom nytten av å arbeide sammen med andre, og utvide samspillet med mange aktører, vil prosjektet hjelpe til med å skape gode levekår, god forvaltning av landskapet, vekst i landbruket og en livskraftig sosial kapital i hele Europa.

SM | Spesifikke mål

Dette vil bli oppnådd gjennom en rekke spesifikke mål (SM) som følger:

SM.1 Trekke opp løsninger og bygge bånd innen grupper av bønder og forvaltere for å sikre samhørighet og tillit.

BOND vil trekke opp løsninger fra case studier og suksesshistorier fra hele Europa for å tilby læring, inspirere, motivere og og rettlede personer, grupper og landbruksvirksomheter som engasjerer seg i felles tiltak  på landbrukssektoren. BOND vil tilby en bredde av konkrete løsninger og verktøy for å bygge kapasitet til å utvikle de første steg mot å skape effektive organisasjoner,  med spesiell vekt på å utvikle samhørighet innen grupper.

SM.2 Sette ulike organisasjoner i stand til å komme nærmere hverandre, legge grunnlag for å forme større nettverk (verdikjeder, samvirker, topp-organisasjoner), forstå holdninger, svakheter og begrensninger som hindrer felles tiltak.

BOND vil identifisere holdninger, hindringer og mangel på insentiver som påvirker utvikling av felles tiltak på landbrukssektoren i Europa gjennom sin metodikk, utviklet i samarbeid mellom akademia og sluttbrukere og anvendt av ulike grupper over hele Europa. Resultatet vil gi informasjon om utvikling av redskaper og metoder som best passer til behov og ambisjoner hos brukerne. De ulike områdene vil arbeide sammen i en serie av nasjonale workshops som har en tilnærming med ulike aktører og håndterer problemstillingene fra forskjellige perspektiver, for gjennom det å bringe fram nye, innovative løsninger som kan tilpasses til et mylder av lokale forutsetninger. BOND vil tilby moduler for tilrettelegging av brobygging mellom likeartede virksomheter for å oppnå en større grad av aggregering.

 

SM.3 Legge til rette for brobygging, utvikle bånd med virksomheter med ulike interesser og styrker, herunder regjeringer, givere, akademia og privat sektor, for å oppnå en sterkere posisjon når det tas beslutninger.

BOND vil designe et spillbasert grensesnitt til hjelp med å overvinne barrierer og ubalanse i makt mellom bønder og sterke beslutningstakere. Dette nye grensesnittet skal hjelpe bønder å få en sterkere posisjon på arenaer hvor beslutninger fattes, og samtidig hjelpe beslutningstakerne å forstå situasjonen på området bedre. Prosessen med brobygging mellom de to sidene vil åpne for å utforske innovative måter for dialog på likeverdig basis, ved utvikling av kontakt med økt erkjennelse, respekt og vilje til å samarbeide om felles utfordringer.

SM.4 Engasjere aktører og beslutningstakere

Utvikle og iverksette en strategi for involvering og formidling som tar i bruk  kunnskap og kapasitet utviklet gjennom prosjektet i en trinnvis deltakende prosess med et økende antall grupper og virksomheter for å maksimere innvirkningen i og etter prosjektets levetid.

Gjennom disse spesifikke målene, vil arven etter BOND være et tilbud til bønder over hele Europa på mellomlang og lang sikt: et sett av praktiske prosesser, metoder og verktøy (med moduler for opplæring), lett tilgjengelige og brukervennlige, for å bygge samhørighet (innen), brobygging (mellom) og kobling (mot), for å skape dynamiske, sterke og effektive kollektive organisasjoner. En spesifikk spill-teknikk blir utviklet for å engasjere beslutningstakere.

Med disse redskapene for hånden, vil enhver person, virksomhet eller gruppe på landbrukssektoren som helhet, ha tilgang til en a la carte – meny, med utprøvde oppskrifter fra praktiserende partnere (også gjennom vitnesbyrd på video) over hele Europa, som kan rettlede dem og følge dem i gradvise skritt når de bestemmer seg for å engasjere seg og dra nytte av synergiene ved å arbeide sammen med andre i landbrukssektoren.

oppdag partnerne i prosjektet
12 europeiske land
17 partnere

KONTAKTER I LANDENE

Besøk siden til den enkelte partner for å se detaljer og referanser til personer