BOND-tilnærmingen

BONDs ettermæle vil være å tilby bønder og landforvaltere over hele Europa på mellomlang og lang sikt:
1) Et sett med lett tilgjengelige og brukervennlige metoder og verktøy (med opplæringsmoduler), for å bygge kapasitet innen «Bonding» (innenfor), «bridging» (mellom) og «linking» (utover) kapital, for å skape dynamiske, sterke og effektive organisasjoner. 2) En spesifikk spillteknikk er utviklet for å kunne brukes til å kommunisere med beslutningstakere.
Med disse verktøyene tilgjengelig, vil enhver enkeltperson, enhet eller gruppe i landbruket ha mulighet til å få tilgang til en «à la carte»- meny, med ut-testede metoder fra partnere over hele Europa, med veiledning og trinnvis beskrivelse.

BOND vil styrke kunnskapen og kapasiteten til enkeltpersoner, og viderefører anbefalingene som kommer gjennom diskusjoner og fora med ulike aktører i de utvalgte landene. Ved å engasjere seg i nye former for samarbeid med beslutningstakere, vil sivilsamfunnets aktører, privat sektor og andre viktige interessenter og bønder som forblir ekskludert fra markedene, være i stand til å “spille spillet”. Ved å gi dem en stemme i politikkutviklingen, bidrar dette til å forbedre “spillereglene”, og skaper forutsetninger for å optimalisere bidraget til utvAiklingen av landbruket i Europa

BONDING

Relasjoner mellom bønder i organisasjoner

Tette relasjoner blant bønder innen grasrotorganisasjoner, lokale foreninger og samvirker legger grunnlaget for utviklingen av sterke organisasjoner i landbruket.
Gjennom å bygge relasjoner får bønder selvtillit og kunnskap for å kunne analysere sine egne problemer, ta informerte beslutninger og handle kollektivt. Sterke relasjoner gjør det mulig for bønder å identifisere løsninger sammen og bygge strategier for å takle endringer. Utover relasjoner i seg selv, må aktører utvikle en følelse av eierskap til sine organisasjoner. Dokumentert god praksis tyder på at et felles oppdrag med gjensidig nytte, felles verdier og medlemmers forpliktelser er kritiske suksessfaktorer for bærekraften i landbruksorganisasjonene.

BROBYGGING

Intergrupperelasjoner mellom landbruksorganisasjoner og nært beslektede grupper for å opprette topporganisasjoner

Gitt deres spredning i fragmenterte og fjerne enheter, møter grasrotorganisasjoner, lokale foreninger, samvirker og bondeorganisasjoner ofte vanskeligheter med å komme inn på markeder og påvirke beslutningsprosesser.
Bridging relations (intergroup relations) binder lignende bondegrupper sammen for å danne større organisasjoner i form av produsentforeninger, føderasjoner og nettverk.
Gjennom brobygging vil bønder fra forskjellige organisasjoner være bedre i stand til å samle kompetanse for å overvinne markedsbarrierer, kontrollere større markedsandeler og få tilgang til informasjon av bedre kvalitet.
Større forhandlingsmakt betyr igjen gunstigere betingelser og større innflytelse over andre aktører.

LINKING

Mellom organisasjoner og store markedsaktører og beslutningstakere

For å være effektive, må bondeorganisasjoner knytte seg til eksterne økonomiske og politiske aktører, som private virksomheter og myndigheter. Gjennom sterke bånd med økonomiske aktører kan bønder få tilgang til nasjonale og internasjonale markeder. Ved å bygge relasjoner med beslutningstakere hjelper aktørene med å skape et miljø og betingelser som deres organisasjoner kan trives og utvikle seg i på en bærekraftig måte.
For å lykkes må disse koblingene mellom bønder, markedsaktører og beslutningstakere resultere i et positivt sumspill der alle partnere er enige om å samarbeide for å fremme sine felles interesser, øke fortjenesten og dele fordeler og risiko.