L'approche BOND

Odkaz projektu BOND nabídne zemědělcům a správcům zemědělské krajiny napříč Evropou ve střednědobém a dlouhodobém horizontu:

Sadu praktických postupů, metod a nástrojů (s tréninkovými moduly), snadno přístupných a uživatelsky přívětivých k budování kapacit v oblasti sblížení (uvnitř), přemostění (mezi) a propojení (mimo) zdrojů pro vytváření dynamických, silných a efektivních kolektivních organizací. Bude navržena konkrétní herní technika, která bude zapojovat politiky.

S těmito nástroji po ruce bude mít každý jednotlivec, subjekt nebo skupina v odvětvích zemědělství a správy zemědělské krajiny možnost přístupu k nabídce a la carte s otestovanými recepty (včetně videonahrávek) z praxe projektových partnerů z celé Evropy, aby je vedly a doprovázely je v dílčích krocích, když se rozhodnou zapojit a těžit ze synergií možné spolupráce s ostatními v oblasti zemědělství a správy zemědělské krajiny.

BOND posílí znalosti a kapacity jednotlivců a předá doporučení vyplývající z různých diskuzí na akcích a fórech s vícero aktéry ve vybraných zemích. Zapojením se do těchto nových forem spolupráce s politiky, aktéry občanské společnosti, soukromým sektorem a dalšími klíčovými zapojenými stranami budou zemědělci a správci zemědělské krajiny, kteří často zůstávají vyloučeni z trhů, schopni „plně hrát hru“. Tím, že se jim poskytne hlas při tvorbě politiky, přispívá ke zlepšení „pravidel hry“a vytváří podmínky pro optimalizaci tohoto přínosu k rozvoji oblasti zemědělství v Evropě.

Sblížení

Vztahy mezi zemědělci a správci zemědělské krajiny uvnitř skupiny v rámci organizací

Základem rozvoje silných venkovských organizací jsou těsná pouta solidarity mezi zemědělci a správci přírodních zdrojů v rámci místních a svépomocných skupin, místních sdružení a družstev.

Prostřednictvím bližších vztahů získávají zemědělci sebevědomí a znalosti, aby mohli analyzovat své vlastní problémy, činit informovaná rozhodnutí a jednat společně. Blízké vztahy umožňují zemědělcům a správcům zemědělské krajiny společně identifikovat řešení a vytvářet strategie pro zvládnutí změn. Kromě samotného sblížení je zapotřebí, aby aktéři rozvíjeli pocit vlastní sounáležitosti i ve svých organizacích. Zdokumentované osvědčené postupy naznačují, že sdílená mise se vzájemnými výhodami, společnými hodnotami a závazky členů jsou rozhodujícími faktory úspěchu pro udržitelnost vztahů a vazeb v podobě organizací zemědělců a správců zemědělské krajiny.

Přemostění

Vztahy mezi skupinami zemědělců a správců zemědělské krajiny s úzce souvisejícími podobnými skupinami za účelem vytvoření vrcholných organizací.

Vzhledem k jejich rozptýlení do izolovaných a vzdálených jednotek se svépomocné a místní skupiny, místní sdružení a družstva, organizace zemědělců a správců zemědělské krajiny často setkávají s obtížemi při vstupu na trh a při ovlivňování procesů tvorby politiky.

Překlenovací vztahy (meziskupinové vztahy) spojují podobné skupiny zemědělců a správců zemědělské krajiny a vytvářejí větší organizace ve formě svazů producentů, federací a sítí.

Prostřednictvím překlenovacích vztahů jsou zemědělci a správci zemědělské krajiny z různých organizací schopni spojit své zdroje a kompetence k překonání překážek trhu, kontrole větších podílů na trhu a přístupu ke kvalitnějším informacím.

Větší vyjednávací síla se zase promítá do příznivějších transakčních podmínek a vyššího vlivu na ostatní aktéry.

Propojení

Mimoskupinové vazby mezi organizacemi a velkými účastníky trhu s politiky

Aby byly organizace zemědělců a správců zemědělské krajiny plně účinné, musí se spojit s externími ekonomickými a politickými aktéry, jako jsou soukromé podniky a vlády. Díky silným vazbám na hospodářské subjekty mohou zemědělci a správci zemědělské krajiny získat přístup na národní a mezinárodní trhy. Propojení vztahů s politiky pomáhá aktérům vytvořit prostředí a podmínky pro to, aby jejich organizace mohly prosperovat a udržitelně se rozvíjet.

Aby byla tato propojení mezi zemědělci, správci zemědělské krajiny, aktéry trhu a politiky úspěšná, musí vyústit ve hru s kladným výsledkem, kvůli němuž se všichni partneři dohodnou na spolupráci při prosazování jejich společných zájmů, dosahování a zvyšování zisků a sdílení výhod a rizik.