BOND opracuje metodologię opartą na współuczestnictwie zainteresowanych stron (rolnicy, środowisko akademickie, decydenci, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, przedsiębiorstwa, ekolodzy, konsumenci itp.), które byłyby zaangażowane w takie działania. Udział np. w debatach, wymienionych podmiotów pozwala na samodzielną analizę postaw, ograniczeń i słabości, co będzie podstawą do tworzenia i rozwijania narzędzi i metod budowania potencjału społecznego.

Szeroki udział organizacji rolniczych będzie miał wpływ na proces zmian w ramach tychże organizacji oraz w sektorze lub nawet regionie, gdzie działają. W tym celu będą podjęte następujące kroki:

1

badanie możliwości organizacyjnych, identyfikacja słabych punktów

2

opracowanie wspólnej wizji na przyszłość

3

wybór rozwiązań możliwych do zrealizowania oraz nakreślenie strategii i planów działania umożliwiających realizację wspólnej wizji

Na podstawie wyników badania (p.1), wizji i planu działania partnerzy projektu i wybrane organizacje dokonają wspólnego przeglądu istniejących już narzędzi i metod (ONZ, środowiska akademickie, inne zainteresowane strony). Zespoły te również opracują nowe narzedzia i metody, które będą odpowiedzią na potrzeby głównych beneficjentów. Dotyczy to zwłaszcza kwestii związanych z lepszym zarządzaniem oraz koordynacją działań różnych grup, co w efekcie doprowadzi do lepszej integracji i wyszżej skuteczności tychże grup.

Dzięki lepszemu zrozumieniu możliwości, jaki i ograniczeń, blokujących działania organizacji, zainteresowane strony spotkają się w 10 krajowych warsztatach, by ponownie spojrzeć na problemy, które wymagajają rozwiązania.