Seks studieturer til seks land

Nederland, Norge, Frankrike, Italia, Spania og Storbritannia

BOND vil organisere seks studieturer og besøk til spesielt utvalgte steder i seks land (Nederland, Norge, Frankrike, Italia, Spania og Storbritannia), for å legge til rette for personlige møter, informasjonsdeling og utveksling av erfaring og praksis, mellom de som har nådd et høyt nivå på styring, de som har oppnådd en sterk posisjon i forhandlinger og politikkutforming, og de som akkurat har begynt å jobbe med samarbeid, mellom individer, i grupper, i samvirker eller gjennom andre samarbeidsmåter, i land der organisasjonsnivået anses som lavt.

Totalt 60 bonderepresentanter på ulike nivåer vil dra nytte av dypdykkene og møtene. Representantene tar med seg kunnskapen og erfaringene tilbake til sine respektive land. De vil deretter samle, presentere og spre kunnskapen gjennom rapporter, videointervjuer, videoer, postere, bilder og lignende, i sine land. Studieturene vil bidra til å utvikle tettere bånd mellom ulike interessegrupper og til å utvikle interregionale nettverk ved hjelp av sosiale media.