4 regionalney okrągłe stoły

Portugalia - Węgry - Rumunia - Polska

Celem Regionalnych Okrągłych Stołów jest budowanie relacji pomiędzy rolnikami, dzierżawcami a decydentami i innymi kluczowymi uczestnikami debaty publicznej na lokalnym, regionalnym, krajowym i unijnym poziomie. Działanie to może ułatwić wzajemną współpracę, zrozumienie różnic (czasem sprzecznych światopoglądów, logiki i zainteresowań) i ułatwi skoordynowane działanie. Pomocne tu będą nowowypracowane narzędzia jak platforma interfejsowa.

Technika “gier”, na nowej platformie interfejsowej, specjalnie zaprojektowana na potrzeby projektu pomoże w realizacji działań związancych z 4 Regionalnymi Okrągłymi Stołami w Portugalii, na Węgrzech, Rumunii i Polski. W każdym okrągłym stole dotyczącym polityki regionalnej zaproszonych zostanie 20 uczestników reprezentujących dzierżawców /zarządców gruntów i osoby odpowiedzialne za tworzenie lokalnej polityki, a także inne kluczowe zainteresowane podmioty.

Spotkania będą interaktywne a rezultatem tych spotkań będzią listy rekomedacji, które zostaną szeroko rozpowszechnione w wybranych krajach oraz na poziomie UE.

To będzie test wdrażania nowych rozwiązań oraz budowanie potencjału do eksperymetu w Mołdawii.