Gjennom prosjektet skal det legges fram en oversikt over prinsipper, lover, regler, og ulike former for støtte for bønder og bedriftsledere skal fjerne flaskehalser.

Lovverk og praktisering av lovverk vil gjennomgås i proskjektet. Hensikten er å se spesielt på lover og reguleringer som er hensiktsmessige for landbrukssektoren. Det vil gjøres et skille mellom handelspolitikk, landbruksaktivitet, småskala aktivitet og reguleringer knyttet særskilt til samvirker.

Andre regulatoriske forhold som vil gjennomgås, er inntektsskatt, velferdsgoder, og varer og tjenester som bonden produserer utover selve produksjonen.

Last news

Events