W ramach tego działania zebrane zostaną prawa i obowiązki, a także dostępne środki wsparcia, które są istotne dla rolników w pokonywaniu trudności związanych z ich działalnością.

Ograniczenia i dobre praktyki w różnych krajach zostaną zidentyfikowane i opisane (zwłaszcza dotyczy to sektora rolnego). Terminologia i definicje prawne będą badane w odniesieniu do rozróżnienia między działalnością handlową, działalnością rolniczą lub gospodarczą, a także spółdzielczą.

Inne przypadki ram prawnych, rozpatrywanych w trakcie realizacji projektu BOND, będą dotyczyły towarów i usług, które wykraczająć poza samą działalność rolniczą.